Kanał Wyżej
Status

STATUT
Domu Dziecka Nr 16 w Warszawie
przy ul. Międzyparkowej 5
§ 1.
Dom Dziecka Nr 16 w Warszawie przy ul. Międzyparkowej 5, zwany dalej „Domem” działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności:
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, z późn. zm.);rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720);innych przepisów szczególnych dotyczących jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;niniejszego statutu.
§ 2.
Dom jest jednostką budżetową m.st. Warszawy wykonującą zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.Siedzibą i obszarem działania Domu jest m.st. Warszawa.Dom jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego jest przeznaczony dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.W swojej działalności jednostka może posługiwać się nazwą skróconą Dom Dziecka Nr 16.
§ 3.
Dom zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne.Dom zapewnia dzieciom korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.
§ 4.
W realizacji zadań Dom współdziała z organami administracji samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi.
§ 5.
Obsługę administracyjną, finansową, organizacyjną i prawną Domu zapewnia Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2, zwany dalej „Zespołem”.Domem kieruje Dyrektor Zespołu przy pomocy wyznaczonego wychowawcy.
§ 6.
Miasto Stołeczne Warszawa przy pomocy Zespołu zapewnia środki finansowe na realizację zadań własnych, zabezpiecza warunki ich realizacji, niezbędną infrastrukturę oraz środki na jej utrzymanie i wynagrodzenia do wysokości kwot ujętych w planie finansowym Domu.
§ 7.
Szczegółową organizację pracy Domu określa Regulamin Organizacyjny.
§ 8.
Kontrolę nad działalnością Domu sprawuje Wojewoda Mazowiecki.
§ 9.
Zmiany statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadawania.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Status

Wersja standardowa